Home » Atë Gjergj Fishta, me kullë të rrënuar dhe i dënuar pranë një nudoje të shëmtuar në Lezhë.