Home » Ansambli MIRDITA, kontribut thelbësor në dy veprimtari të turizmit veror