Home » Preng Filopati, ish bisnesmeni mirditas që mundësoi daljen e numrit të parë të revistës “Mirdita”